Mapa strony Kontakt Sklep internetowy
szukanie zaawansowane
Regulamin Rezerwacji on-line
Regulamin Rezerwacji on-line na rck.com.pl

Regulamin Rezerwacji Biletów

Regulamin

Regulamin korzystania z systemu obsługi rezerwacji dystrybucji biletów na imprezy

Regulamin uwzględnia przepisy wynikające z:

1.Ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 144/2002 poz. 1204 z późniejszymi zmianami);
2.Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity z 2002r. Dz. U. 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami);
3.Ustawy z dnia 2 marca 2000r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. 22/2000 poz. 271 z późniejszymi zmianami);
4. Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 z późniejszymi zmianami);

§1. Zasady Ogólne

1. Definicje pojęć i zwrotów używanych w niniejszym Regulaminie.
1.RCK – nazwa skrócona Raciborskiego Centrum Kultury mieszczacego się przy ulicy Chopina 21, 47-400 Racibórz oraz DK. Strzecha na ul. Londzina 38 i RCI na ul. Długa 2. Jednostka działa na podstawie wpisu o działalności kulturalnej wydanej przez Prezydenta Miasta Racibórz. Adres siedziby głównej to Raciborskie Centrum Kutury, ul. Chopina 21, 47-400 Racibórz, tel. 32 415 31 72. Konto bankowe: ING Bank 12 1050 1070 1000 0023 5270 2886
2.impreza  - każde zorganizowane widowisko skierowane do publiczności, która odbywa się w danym dniu i o danej godzinie;
3.organizator - osoba fizyczna lub prawna, będąca właścicielem praw do imprezy i realizująca to prawo samodzielnie bądź poprzez inne osoby fizyczne lub prawne, które w jej imieniu zajmują się organizowaniem imprezy masowej; w zakresie obsługi rezerwacji i dystrybucji biletów organizator jest reprezentowany przez RCK (na mocy osobnej umowy łączącej obie strony), z tym że stroną w umowie kupna-sprzedaży biletów jest organizator; szczególne warunki tej umowy są określone osobno dla każdego organizatora i dołączane do części informacyjnej systemu (np. w e-mailu wysyłanym użytkownikowi);
4.system rezerwacji i sprzedaży biletów dostępny na www.rck.com.pl zwany dalej systemem - który umożliwia obsługę procesu rezerwacji i sprzedaży przy wykorzystaniu algorytmu (procedur postępowania) będących własnością RCK i osób z nią współpracujących;
5.użytkownik - każda osoba, która ukończyła trzynaście lat, nie podlega ograniczeniom zdolności do czynności prawnych wynikającym z czynników innych niż wiek i wykorzystuje system do dokonania rezerwacji w celu późniejszego nabycia biletów;
6.zakres funkcjonalny systemu - aktualnie dostępne możliwości związane z działaniem systemu i otoczeniem techniczno-prawnym, które może mieć wpływ zarówno na szybkość, jak i sposób wykorzystania systemu przez RCK i użytkownika oraz pośrednio przez organizatora;
7.bilet - materialne i jedyne potwierdzenie nabytego prawa wynikającego z umowy kupna-sprzedaży; jest to także uproszczone oznaczenie całokształtu procesu rezerwacji, zapłaty i dystrybucji praw do wybranego przez użytkownika miejsca na imprezie masowej; wejście na imprezę  jest możliwe wyłącznie za okazaniem ważnego biletu;
8.konto bankowe - specjalnie utworzone przez organizatora konto bankowe, na które wpływać będą opłaty za zamówione bilety;
9.dystrybucja biletów - działania polegające na umożliwieniu odbioru (otrzymania) biletu użytkownikowi, który korzystając z systemu zarezerwował bilety na wybrane miejsca;
10. koszyk - umowne określenie identyfikujące stan w jakim znajdują się rezerwowane bilety; bilety znajdujące się w koszyku są przyporządkowane danemu użytkownikowi;
11.wybór miejsca - wskazanie przez użytkownika konkretnego miejsca na planie widowni, celem ewentualnego jego zarezerwowania;
12.wstępna rezerwacja - przeniesienie wybranego miejsca do koszyka celem jego późniejszego nabycia na drodze zawarcia umowy kupna-sprzedaży prawa do tego miejsca;
13.zawarcie umowy - moment, w którym użytkownik naciska widoczny na ekranie - w kroku 3 z 4 procesu rezerwacji - przycisk z napisem „zarezerwuj bilet” lub „kup bilet” od tego momentu przyjmuje się, iż użytkownik zawarł z organizatorem umowę kupna-sprzedaży prawa do uczestniczenia w imprezie organizatora; prawo to - po dokonaniu przez użytkownika odpowiedniej wpłaty - zostanie potwierdzone odpowiednim biletem; treść umowy wraz z wymaganymi przez prawo informacjami jest dostępna na stronie internetowej systemu; w zakresie dotyczącym osób, które ukończyły trzynaście lat, a nie osiągnęły jeszcze pełnej zdolności do czynności prawnych - uznaje się, iż poprzez fakt umożliwienia takiej osobie przez jej przedstawiciela ustawowego korzystania z komputera oraz dostępu do internetu i innych środków komunikacji wykorzystywanych przez system, przedstawiciel ustawowy zgadza się na zawarcie takiej umowy przez tę osobę;
14.odstąpienie od umowy - zgodnie z przepisami Ustawy użytkownik może odstąpić od zawartej umowy w ciągu 10 dni od jej zawarcia bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie oraz informując o tym organizatora poprzez kontakt telefoniczny pod numerem telefonu 32 415 31 72;
15.link rejestracyjny - specjalny (unikalny) ciąg znaków umieszczany w korespondencji do użytkownika, który pozwala na złożenie oświadczenia woli potwierdzającego zarejestrowania się w systemie zgodnie z Regulaminem;
16.kod rezerwacji - unikalny ciąg znaków (cyfry i litery alfabetu angielskiego - bez znaków charakterystycznych dla języka polskiego), który identyfikuje zarezerwowane miejsca;
18.numer odbiorczy - wartość liczbowa umożliwiająca zidentyfikowanie biletów zakupionych przez użytkownika - wartość ta jest unikalna w ramach jednej imprezy  i wraz z kodem rezerwacji służy również weryfikacji odbierającego bez konieczności ujawniania jego danych osobowych;
19.koszt biletu - cena, jaką płaci użytkownik z tytułu wykorzystania systemu do wygodnego zakupu biletów;

§2. Zgodnie z art. 8 ust. 3 pkt 2 Ustawy - określa się co następuje:

1.zakres działania systemu obejmuje usługę polegająca na przechowywaniu w bazie danych rejestracji użytkownika, a także obsłudze rezerwacji i dystrybucji prawa do miejsc na widowni imprezy  organizatora; elementem tej usługi są także czynności wykonywane przez RCK w trakcie procesów zmierzających do prawidłowej dystrybucji biletów, które stanowią materialne potwierdzenie wspomnianego prawa;
2.zgodnie z testami przeprowadzonymi przez RCK wymagania techniczne związane z powyższą usługą nie odbiegają w żadnej mierze od wymagań technicznych dotyczących korzystania z sieci internetowej; wystarczy posiadać komputer z dostępem do internetu wraz z oprogramowaniem umożliwiającym przeglądanie zasobów sieci; jednak ze względu na różnorodność stosowanego oprogramowania i wynikające z tego możliwe nieprzewidziane zadziałanie systemu, RCK nie może gwarantować każdemu chętnemu użytkownikowi, iż będzie mógł zarezerwować wybrane przez siebie miejsce;
3.użytkownikowi zabrania się dostarczania treści o charakterze bezprawnym oraz działania w jakikolwiek sposób na szkodę zarówno RCK, organizatora, systemu oraz innych użytkowników; każde przekroczenie obowiązującego prawa będzie przedmiotem wszczęcia wszelkich działań mających na celu ustalenie i ukaranie sprawcy;
4.warunkiem użycia systemu przez użytkownika jest zapoznanie się i akceptacja niniejszego Regulaminu, który jest podstawą korzystania z systemu; RCK wraz z organizatorem zakładają, iż każdy użytkownik podaje wszelkie informacje prawidłowo i w zgodzie ze stanem faktycznym; w związku z tym odpowiedzialność za skutki nieprawidłowości wynikających z niewłaściwego, niekompletnego lub niezgodnego z prawdą wypełnienia formularzy systemu (podania danych niezbędnych do prawidłowego wykonania usługi rezerwacji i dystrybucji) ponosi tylko i wyłącznie użytkownik; do użytkownika należy także dbałość o zachowanie w tajemnicy przed innymi osobami wszelkich informacji służących jednoznacznej identyfikacji użytkownika i nabytych przez niego biletów; RCK ani organizator nie ponoszą jakiejkolwiek odpowiedzialności za skutki ujawnienia przez użytkownika takich informacji;

§3. Rezerwacja

1.Każdy - za wyjątkiem sytuacji wynikającej z §1 ust. 5 niniejszego Regulaminu - użytkownik może - po zalogowaniu się w systemie - dokonać rezerwacji wybranych przez siebie miejsc. W wyniku dokonanej selekcji miejsc użytkownik może - poprzez działania zgodne z funkcjonalnością systemu oraz niniejszym Regulaminem i instrukcjami przekazywanymi przez system pocztą elektroniczną - dokonać nabycia biletów.
2.Wybór miejsca następuje poprzez odpowiednie wskazywanie przez użytkownika na ekranie monitora tych miejsc, które - będąc oznaczone jako dostępne - znajdują się w zakresie zainteresowania tego użytkownika.
3.Dostępność i niedostępność miejsc jest zilustrowana w sposób charakterystyczny dla sieci internetowej (reakcja systemu, bądź jej brak na kliknięcie w określone miejsce). Przyjmuje się, iż każdy zarejestrowany użytkownik doskonale orientuje się w zasadach korzystania z sieci internetowej i wie jak wpływają one na działanie systemu.
4. Przebieg procesu rezerwacji miejsca:
a)należy wybrać najpierw konkretną imprezę z listy gdzie zawarty jest cennik, a następnie pojawi się schemat widowni ukazujący miejsca;
b)na schemacie tym uwidocznione są wszystkie miejsca, jednak dostępne są tylko te które są zgodne z legendą umieszczoną pod schematem sal;
c)kliknięcie w wybrane, dostępne miejsce lub miejsca powoduje podświetlenie miejsca z informacja i zmianie statusu miejsca na miejsce wybrane.
d)po wybraniu miejsc jest możliwość rezerwacji lub kupienia miejsca. Wybierając odpowiedni przycisk poniżej legendy z dostępnych rezerwuj bilet lub kup bilet.
e)Po wybraniu odpowiedniej formy rezerwacji lub zakupu biletu użytkownik zostanie przekierowany do formularza w którym będzie poproszony o zostawienie swoich danych kontaktowych oraz akceptację niniejszego regulaminu.
5.W następnym kroku w przypadku wybrania opcji rezerwuj zostanie wysłany na adres e-mail podany przy rejestracji e-mail potwierdzający rezerwację, lub przy wybraniu kup bilet zostanie przekierowany do serwisu Płatności internetowych DOTPAY obsługującego płatności kartami kredytowymi lub szybkimi przelewami bankowymi.
6.Na podstawie rezerwacji użytkownik musi wykupić bilet we właściwej kasie jednostki organizacyjnej. Rezerwacja uprawnia do zakupu wybranego miejsca najpóźniej do podanej na potwierdzeniu daty imprezy.
7.Przy opcji kup bilet użytkownik otrzyma na adres e-mail dwa potwierdzenia – wybranych miejsc z systemu RCK oraz poprawnej zrealizowanej transakcji płatności DOTPAY. Wydrukowanie obydwóch potwierdzeń uprawnia do odbioru oryginalnego biletu w kasie.
8. po potwierdzeniu przez system rezerwacji dokonanej przez użytkownika, otrzyma on na adres e-mailowy znajdujący się w bazie danych systemu (odpowiedzialność za aktualność i prawidłowość adresu - ze względu na możliwość jego edytowania przez użytkownika - spoczywa na użytkowniku), co umożliwi użytkownikowi sprawdzenie czy dokonana wpłata została uwzględniona;

§7. Reklamacje

1.Użytkownikowi przysługuje prawo złożenia reklamacji w zakresie dotyczącym nieprawidłowości w funkcjonowaniu systemu. Do reklamacji należy dołączyć opis zaistniałej sytuacji.
2.W każdym innym wypadku stroną, do której należy złożyć reklamację jest organizator.
3.Odpowiedzialność RCK nie dotyczy sytuacji, które zostały spowodowane okolicznościami, na które RCK nie ma wpływu i które znajdują się poza jej kontrolą.
4. Zakres odpowiedzialności RCK z tytułu nieprawidłowości związanych z funkcjonowaniem systemu jest zależny od okoliczności i będzie rozpatrywany z zachowaniem dbałości o interesy stron.
5.RCK przysługuje prawo do odmowy przyjęcia reklamacji, nawet w przypadku stwierdzenia jej zasadności, jeżeli RCK zapewni użytkownikowi systemu świadczenie zamienne, w szczególności poprzez dostarczenie biletu uprawniającego do zajęcia innego miejsca, niż zarezerwowanego w tej samej lub wyższej cenie. RCK zobowiązuje się do dokładania wszelkich starań, aby sytuacja taka nie zdarzyła się użytkownikowi w przyszłości.
6.Reklamacja złożona bez udokumentowania faktu skorzystania z systemu i dokonania zapłaty nie podlega rozpatrzeniu.
7.W żadnym wypadku nie wydaje się duplikatów biletów.
8.Wszelkie reklamacje należy zgłaszać natychmiast po zaistnieniu podstawy do jej zgłoszenia.
9.Ewentualna odpowiedzialność odszkodowawcza RCK z tytułu niepełnego wykonania usługi rezerwacji jest ograniczona do wysokości rzeczywistej szkody poniesionej przez użytkownika.
10.RCK nie ponosi odpowiedzialności z tytułu: nieterminowego dostarczenia terminowo wysłanych biletów, bądź ich niedostarczenia w ogóle, funkcjonowania systemu w przypadku nie dającej się przewidzieć ingerencji czy działania osób lub sił trzecich, ukrytych wad wykorzystywanych systemów i programów, niezgodności działania systemu wynikającego z ustawień konfigurujących komputer użytkownika i związanych z nimi nieprawidłowości rezerwacji i dystrybucji biletów.
11.Termin składania reklamacji upływa w momencie rozpoczęcia imprezy, której reklamacja dotyczy. Reklamacja, która wpłynie po tym terminie może nie zostać przyjęta.
12.Reklamacja zostanie rozpatrzona niezwłocznie chyba, że okoliczności mogące mieć wpływ na jej rozpatrzenie wymagają dokonania dodatkowych czynności.

§8. Postanowienia końcowe

1.Administratorem danych w rozumieniu Ustawy jest RCK.
2.Dane osobowe użytkownika nie będą przekazywane innym stronom bez jego wiedzy i zgody. Dokonanie wpłaty na konto bankowe organizatora stanowi jednoznaczną zgodę użytkownika na przekazanie swoich danych osobowych organizatorowi.
3.Użytkownikowi przysługuje prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania.
4.Wszelkie zmiany niniejszego Regulaminu są dokonywane przez RCK.
5.Spory pomiędzy RCK użytkownikiem systemu będą poddane do rozstrzygnięcia właściwemu sądowi powszechnemu.
6.Właścicielem niniejszego Regulaminu jest RCK.

Podaj adres email osoby, której chcesz polecić artykuł::
Podaj imię polecającego::
Podaj swój adres email:
22
Czerwiec 2018
PoWtŚrCzPtSoNd
282930311
2
3
4
5
6
7
8910
1112
1314
151617
1819
20
2122
2324
25
26
27
28
29
30
1
Polecane galerie i media
Newsletter
Bezpieczne płatności realizuje dotpay.pl

Miasto RaciborzPowiat RaciborzPWSZProgram Dom Kultury+ Inicjatywy Lokalne Narodowego Centrum KulturyNasz Raciborzi-region.euRaciborzGazeta informatornowiny portalPortal inforacibórzBank SpółdzielczyLogo VanessaNowinyKonkursu na Najlepszy Spektakl Teatru Niezależnego „The best OFF”
RCK © 2011 Wszystkie prawa zastrzeżone Raciborskie Centrum Kultury, 47-400 Racibórz, ul. Chopina 21, tel. 32 415 31 72, tel./fax 32 415 25 40 Realizacja: Margomedia
Portal www.rck.com.pl wykorzystuje pliki cookies, czyli tzw "ciasteczka". W przypadku braku akceptacji korzystania z plików cookies prosimy o opuszczenie strony.
Zamknij