Mapa strony Kontakt Sklep internetowy
szukanie zaawansowane
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności na rck.com.pl

Deklaracja dostępności

Wstęp

Raciborskie Centrum Kultury zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Raciborskiego Centrum Kultury

Dane teleadresowe

Nazwa instytucji: Raciborskie Centrum Kultury
Adres: ul. Chopina 21
Kod pocztowy: 47-400
Miejscowość: Racibórz
Telefon: 324123240
E-mail: sekretariat@rck.com.pl
Adres skrytki Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (E-PUAP): /rckraciborz/skrytka

Godziny pracy:
Poniedziałek od 7.00 do 22.00
Wtorek od 7.00 do 22.00
Środa od 7.00 do 22.00
Czwartek od 7.00 do 22.00
Piątek od 7.00 do 22.00

Pozostałe dane identyfikacyjne:

Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP): 6391784752
Numer Regon: 277588889

Zgodność

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 

Opublikowane treści w postaci artykułów lub załączników, które nie są dostępne cyfrowo w całości:
• Opublikowane materiały multimedialne takie jak zdjęcia czy pliki audio nie posiadają dodatkowych opisów;
• Opublikowane dokumenty w postaci plików PDF zawierających zeskanowaną treść dokumentów nie umożliwiają przeszukiwania treści dokumentu;
• Artykuły zamieszczone w formie wstawionego zdjęcia w treści dokumentu nie są przeszukiwalne;
• Strona internetowa nie jest zgodna z standardami WCAG 2.0/2.1 na poziomie A/AA;

Wyłączenia z obowiązku zapewnienia dostępności:
• Transmisje publikowane w czasie rzeczywistym;
• Pliki multimedialne opublikowane przed 23 września 2020 roku;
• Dokumenty tekstowe, tekstowo-graficzne, pliki arkuszy kalkulacyjnych oraz prezentacji utworzonych przed 23 września 2018 roku;
• Treści będące w posiadaniu podmiotu publicznego które nie zostały przez niego lub na jego rzecz wytworzone albo przez niego nabyte, albo których dostosowanie do wymagań dostępności cyfrowej wymaga modyfikacji, do której ten podmiot publiczny nie jest uprawniony;
• Mapy w postaci skanów arkuszy;

Treści które nie spełniają wymogów dostępności cyfrowej można pozyskać w alternatywny sposób zgodnie z zasadami określonymi w rozdziale „Informacje zwrotne i dane kontaktowe” oraz "Procedura wnioskowo-skargowa"

Dodatkowe ułatwienia na stronie internetowej:
• Możliwość wydruku otwartego artykułu;
• Wyszukiwarka treści na stronie;
• Mapa strony;

Wyniki przeprowadzenia oceny dostępności strony internetowej

Ocenę dostępności w zakresie dostosowania strony internetowej do standardów WCAG 2.1 na poziomie AA przeprowadzono za pomocą ogólnodostępnych walidatorów, które weryfikują wybrane elementy strony internetowej i badają ich zgodność z przyjętymi standardami. Dodatkowo przeprowadzono samoocenę innych aspektów strony internetowej które nie podlegają weryfikacji za pomocą narzędzi teleinformatycznych, między innymi składni zdań zamieszczonych na podstronach serwisu w celu ułatwienia ich interpretacji przez narzędzia automatycznie odczytujące tekst zawarty na stronie, na przykład stosowanie skrótów jak „np.” (na przykład), „m.in.” (między innymi) i tym podobnych które mogą powodować błędną interpretację tekstu przy odczytywaniu maszynowym.
W związku z priorytetowym zapewnieniem dostępności treści deklaracji, wyniki raportów przeprowadzonych za pomocą narzędzi teleinformatycznych zamieszczamy poniżej w celu uniknięcia załączania ich w postaci plików PDF które mogą powodować ograniczoną dostępność do treści raportów. Brak nazw zastosowanych narzędzi służących do wygenerowania poniższych raportów wynika z zapisów w regulaminie świadczenia usługi zawartych w licencji EULA – Licencji użytkownika końcowego.
Przeprowadzone walidacje bezpłatnymi narzędziami zewnętrznymi wraz z wynikami walidacji:

Narzędzie nr 1, data testu: 31.03.2020:

Raport nr 1 – Usability – użyteczność
Usability.gov Guidelines – 2 błędy (sekcja 5:1, 13:2), 8 ostrzeżeń (sekcja 10:4, 2:6, 14:3, 13:5, 11:15, 10:11, 13:12);
W3C Best Practices – brak błędów, 1 ostrzeżenie (W3C – zbyt długie adresy URL);
Readability - Nie znaleziono błędów;
Raport nr 2 – Search – wyszukiwarki:
Google Search Guidelines – Nie znaleziono błędów;
Bing Search Guidelines – 1 błąd (brak elementu h1 na stronie);
Yahoo Search Guidelines – Nie znaleziono błędów;
Robots.txt Guidelines - Nie znaleziono błędów;
Search Best Practices - Nie znaleziono błędów;
Raport nr 3 – Standards – standardy:
W3C HTML/XHTML Validation – 67 błędów (błędy w składni HTML), 8 ostrzeżeń (błędy w składni HTML);
W3C CSS Validation - Wszystkie strony poprawne;
W3C Deprecated Features – Nie znaleziono błędów;
Raport nr 4 – Errors – błędy:
Broken links – Nie znaleziono błędów;
Server configuration – Nie znaleziono błędów;
ASP, ASP.NET and PHP script errors - Nie znaleziono błędów;
Internet RFCs - Nie znaleziono błędów;
Raport nr 5 – Compatibility – kompatybilność z przeglądarkami internetowymi:
Błędy krytyczne; brakdla testów pod kątem IE 11, Edge 79, Firefox 72, Safari <= 12, 13, Opera 66, Chrome 79, iOS <= 11, 12, 13, Android <=3, 4*
Błędy poważne; brak dla testów pod kątem IE 11, Edge 79, Firefox 72, Safari <= 12, 13, Opera 66, Chrome 79, iOS <= 11, 12, 13, Android <=3, 4*
Błędy niskiej wagi; 1 dla testów pod kątem IE 11, Edge 79, Firefox 72, Safari <= 12, 13, Opera 66, Chrome 79, iOS <= 11, 12, 13, Android <=3, 4*
Błąd niskiej wagi polega na tym że konstrukcja strony powoduje że może wizualnie strona może wyglądać różnie na różnych przeglądarkach (brak zachowania spójności wizualizacji).
*w większości przypadków Android powyżej 4.4.4 nie korzysta z wbudowanego mechanizmu wyświetlania stron internetowych tylko z Google Chrome stąd brak testów dla wyższych wersji Androida które pokrywają się z rezultatami dla przeglądarki Google Chrome.
Raport nr 6 – Accessibility – dostępność strony internetowej:
WCAG 2.1 na poziomie A – 11 błędów;
WCAG 2.1 na poziomie AA – brak błędów, 3 ostrzeżenia;

Narzędzie nr 2, data testu: 31.03.2020:

Poziom Walidacji – A WCAG:
Walidacja CSS: 5 błędów;
Walidacja poprawności nagłówków: OK – brak błędów;
Dostępność bez javascriptu: OK – brak błędów;
Walidacja HTML-a: OK – 12 ostrzeżenie, 142 błędy;
Poziom Walidacji – AA WCAG:
Kontrast elementów tekstowych: OK – brak błędów;
Poziom Walidacji – AAA WCAG:
Walidacja poprawności nagłówków: OK – brak błędów;

Narzędzie nr 3, data testu 31.03.2020:

Metodologia badania polega na otwieraniu kolejnych podstron witryny internetowej i analizie ich zawartości poprzez wtyczkę zainstalowaną w przeglądarce, dokonującą analizy zawartości wyświetlonej strony w trybie online.
Podczas wykonywania testu ujawniły się następujące błędy:
1) Brak tekstu alternatywnego dla elementów strony;
2) Brak etykiet dla elementów tabelarycznych;
3) Brak informacji o języku w jakim skomponowany jest tekst;
4) Puste odnośniki;
5) Bardzo niski kontrast;
6) Justowany tekst;
7) Odnośniki które prowadzą do tej samej treści strony – powielone odnośniki;
8) Budowa strony w tabelach które nie są przyjaźnie interpretowane przez narzędzia do odczytywania tekstu, ułatwiają jedynie wizualny odbiór tym samym utrudniając odbiór kontekstowy;

Data sporządzenia:

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-03-31
Data publikacji strony internetowej: 2012-02-01
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2012-02-01
Data ostatniego przeglądu deklaracji strony internetowej: 2023-03-08
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.
Osobą kontaktową jest Magdalena Sommer, administracja@rck.com.pl
Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 324123240
Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Procedura wnioskowo-skargowa

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji lub w przypadku innych utrudnień w odczycie treści.
Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie do której strony internetowej lub aplikacji mobilnej odnosi się żądanie oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Wejście główne do budynku RCK znajduje się od ulicy Chopina 21 w Raciborzu.
Budynek nie jest wyposażony w windy, platformy czy podjazdy i w związku z tym osoby niepełnosprawne poruszające się na wózkach nie mają możliwości wejścia na wyższe kondygnacje.

Informacje dodatkowe

Dostępność tłumacza języka migowego za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej: brak;

Podaj adres email osoby, której chcesz polecić artykuł::
Podaj imię polecającego::
Podaj swój adres email:
21
Czerwiec 2024
PoWtŚrCzPtSoNd
27282930311
2
3
4
5
6
78
9
10
11
12
13
141516
1718
19
20
21
22
23
24
25
26
27
2829
30
Polecane galerie i media
Newsletter
Bezpieczne płatności realizuje dotpay.pl

Miasto RaciborzPowiat RaciborzPWSZProgram Dom Kultury+ Inicjatywy Lokalne Narodowego Centrum KulturyNasz RaciborzRaciborznowiny portalLogo VanessaBank SpółdzielczyNowinyKonkursu na Najlepszy Spektakl Teatru Niezależnego „The best OFF”
RCK © 2011 Wszystkie prawa zastrzeżone Raciborskie Centrum Kultury, 47-400 Racibórz, ul. Chopina 21, tel. 32 415 31 72, tel./fax 32 415 25 40 Realizacja: Margomedia
Portal www.rck.com.pl wykorzystuje pliki cookies, czyli tzw "ciasteczka". W przypadku braku akceptacji korzystania z plików cookies prosimy o opuszczenie strony.
Zamknij